TaneszközökFogalmazás munkafüzet 4.

AP-040403 boritó kép
 • Általános információk
  • Szerző: Fülöp Mária, Szilágyi Ferencné
  • Műfaj: munkafüzet
  • Iskolatípus: alsó tagozat, általános iskola
  • Évfolyam: 4. évfolyam
  • Tantárgy: magyar nyelv és irodalom
  • Tankönyvcsalád: -
  • Tankönyvjegyzék: Tankönyvjegyzéken szerepel.
  • Kiadói kód: AP-040403
  • Iskolai ár: 760 Ft.

  • Az Oktatási Hivatal által kiadott tankönyveket a Könyvtárellátónál vásárolhatják meg (www.kello.hu).

 • Letölthető kiegészítők
 • Ismertető a tankönyvről

  A 4. osztályosok számára készült Fogalmazás munkafüzet tartalmában és szerkezetében egyaránt a harmadikos folytatásának tekinthető. A Nemzeti alaptanterv követelményeihez igazodva bővülnek a témakörei, az életkori sajátosságoknak megfelelően pedig az alkalmazott módszerek is változnak; megvalósítva így a fokozatosság elvét nem csupán a munkafüzetben, hanem az egyes évfolyamok tananyagában is. Az indukciós szövegek az ismeretanyag és a műfaj tekintetében is rendkívül változatosak, tudatos alkotó tevékenységre késztetnek.

  A munkafüzet első része feleleveníti és rendszerezi a harmadik osztályos ismereteket, s egyben folytatja az elbeszélés műfaji, szerkesztési, stílusbeli jellemzőinek tudatosítását. Ezt követi a leírás, a hír, a levél, illetve a rövid üzenetek és a napló műfaji jellegzetességeinek ismertetése, azok specifikus elemeinek tanítása. A feladatok szó, mondat és szövegszinten tevékenykedtetik a tanulókat, de a hangsúly – a korosztály fejlettségi szintjéhez igazodva – a szövegszintre tevődik.

  Útravalóul néhány író vallomásából megtudhatják a gyerekek, hogy nemcsak nekik okoz nehézséget a gondolatok tiszta, egyértelmű és élvezetes megfogalmazása. Ez motiválhatja őket a további erőfeszítésekre.

   

  A 4. évfolyamos Fogalmazás munkafüzet önálló feladatrendszerrel és szöveganyaggal, munkáltatva segíti a szóbeli és írásbeli szövegalkotás eljárásának elsajátítását, gyakorlását, készségszintre emelését. Felhasználja, és komplex anyanyelvi szemlélettel alkalmazza mindazokat az ismereteket (pl.: olvasás, szövegértés, irodalmi műelemzés, ismerettartalmú szövegelemzés, változatos szókincshasználat, nyelvtani, nyelvhelyességi szabályok alkalmaztatása, írás, helyesírás), amelyeket az anyanyelvi fejlesztés teljes rendszerében a tanulók eddig elsajátítottak. Önálló, munkáltató taneszköz, közvetlenül nem épül másik tankönyvre.

   

  A Fogalmazás munkafüzet jellemzői:

  • A Fogalmazás munkafüzet tartalmában a Nemzeti alaptanterv és a Kerettanterv tartalmához igazodik.
  • A taneszköz középpontjában a gondolatközlés szándékának felébresztése, és a kommunikációs helyzeten alapuló szóbeli és írásbeli szövegalkotás fejlesztése áll.
  • A kiadvány alkalmas a komplex anyanyelvi fejlesztésre, a kulcskompetenciák kialakítására.
  • A kommunikáció, mint a nyelvhasználat kiemelt területe nagy hangsúlyt kap a feladatokban. Így a tanulók elsajátíthatják, és adekvátan használhatják mindazt, ami a szókincs, a nyelvtan, a nyelvi funkciók ismerete, a szóbeli és írásbeli kapcsolattartás, az érvek használata, a párbeszéd, illetve az esztétikai minőség kategóriájába életkoruknak megfelelő szinten belefér.
  • A munkafüzet használatát egységes jelrendszer segíti.
  • Az indukciós szövegek az ismeretanyag és a műfaj tekintetében is rendkívül változatosak, tudatos alkotó tevékenységre késztetnek. A feladatok követeik a szövegből adódó tartalmi és formai sajátosságokat.
  • A tananyag az önálló ismeretszerzéshez szükséges egyéni tanulási módszerek kialakítását és az önértékelés fejlesztését szolgálja. Az új taneszköz által differenciáltan, az egyéni sajátosságok figyelembevételével fejleszthetők az anyanyelvi kompetenciák.
  • A témák motiválóak, sokszínűségüknél fogva nem válnak kényszerré a gyerekek számára, ami kulcskérdése az írásbeli szövegalkotás tanításának.
  • A feladatok korszerűek, építenek a tanulók önálló tevékenységére, felhasználják az irodalmi és az ismerettartalmú szövegek elemzési eljárásaiban szerzett tapasztalatokat. Előtérbe helyezik a kreatív nyelvhasználat és az anyanyelvi kompetencia fejlesztését.
  • A munkafüzet felépítése, feladatrendszere lehetővé teszi a korszerű tanítási-tanulási stratégiák alkalmazását, a változatosabb munkaformák (páros, ill. csoportmunka) használatát, segíti az önálló tanulást.
  • A munkafüzet segítségével a pedagógus a motiválást a tanulás megkezdésétől a végéig minden egyes tanulási mozzanatnál egyénre szabottan, tudatosan tudja alkalmazni. A munkafüzeti feladatok különböző nehézségi foka biztosítja a tanulói sikerélmény lehetőségét.
  • Az érdekes, játékos feladatok oldottabbá, könnyedebbé teszik a tanulás folyamatát.
  • A képanyag motiváló hatású, erősíti a tantárgyhoz, tanuláshoz való pozitív viszonyt; aktivizálja a tanulók előzetes ismereteit; értékre nevel; kommunikációs lehetőséget teremt.
  • A munkafüzet olyan tanulási szokások, technikák kialakítását segíti, amelyek az eredményes önálló tanuláshoz szükségesek: megismerés, probléma azonosítása, következtetés, probléma megoldása, ismétlés, alkalmazás, gyakorlás, önellenőrzés, javítás stb.
  • A munkafüzet feladatai lehetőséget teremtenek az önálló tanulás gyakorlására, az egyéni megoldásokra, a kreatív alkalmazásra, egymás tanítására, az egymástól tanulásra, a tanuláshoz szükséges képességek fejlesztésére, valamint a rendszerezésre.
  • A munkafüzet végén található javítási jelek, valamint az önellenőrzés szempontjai azt a pedagógiai szemléletet tükrözik, amely az oktatási célokon túl általános nevelési feladatokra is koncentrál, lehetőséget teremtve arra, hogy a gyerekek fejleszthessék önismeretüket.
  • A taneszköz végén tanulói szókincstár található, amely a változatos, árnyalt kifejezések használatára ösztönzi a tanulókat.

   

  A 4. évfolyamos Fogalmazás munkafüzet az önálló munka egyik eszköze, amely segíti a gyerekek ismeretszerző munkáját, lehetővé teszi az ismeretek rögzítését, gyakorlati alkalmazását. Olyan fogalmazástechnikai és fogalmazási gyakorlatokat tartalmaz, amelyek megkönnyíthetik mind a pedagógusok mind a diákok munkáját, ezért használatát jó szívvel ajánlom a fogalmazásórákon. Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy ez a munkafüzet nagyon jó eszköz, de nem csodaszer, semmiképpen sem helyettesítheti a nagyfokú önállóságot igénylő fogalmazásokat. A tankönyv használata rugalmasságot kíván a pedagógustól, hiszen a gyerekek szókincse, beszédfejlődése, kommunikációs szintje nagyon eltérő, illetve hogy minden fogalmazás egyedi alkotás.

   

  A sorozat tagjai:

  AP-030403 Fogalmazás munkafüzet 3.

  AP-040403 Fogalmazás munkafüzet 4.

 • Műszaki adatok
  • Formátum: A4
  • Terjedelem: 88
  • Szín: 4 szín