TaneszközökTörténelem 8. munkafüzet

FI-504010802_1 boritó kép
 • Általános információk
  • Szerző: Légrádi Judit Fruzsina, Sólyom Márk, Kojanitz László, Pálinkás Mihály 
  • Műfaj: munkafüzet
  • Iskolatípus: felső tagozat, általános iskola
  • Évfolyam: 8. évfolyam
  • Tantárgy: történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
  • Tankönyvcsalád: -
  • Tankönyvjegyzék: Tankönyvjegyzéken szerepel.
  • Kiadói kód: FI-504010802/1
  • Iskolai ár: 400 Ft.

  • Az Oktatási Hivatal által kiadott tankönyveket a Könyvtárellátónál vásárolhatják meg (www.kello.hu).

 • Letölthető kiegészítők
 • Ismertető a tankönyvről

  A tankönyv jellemzői

  A tankönyv a nyolcadikos évfolyam történelem tananyagát foglalja magában. Megfelel a Nemzeti Alaptanterv és a kapcsolódó kerettantervek tartalmi előírásainak. Követi ezek tematikus felépítését, időrendi szerkezetét. Két-két fejezetben mutatja be a nagyvilág és Magyarország 1945-től 1980-as évekig lezajlott történelmét. Egy külön fejezet foglalkozik a rendszerváltozás eseményeivel és azt ezt követő demokratikus átalakulással. A kerettervben ugyancsak a nyolcadik évfolyamra előírt társadalmi, gazdasági, állampolgári és médiaismeretekkel a tankönyv utolsó nagy fejezete foglalkozik.

  A fejezetek és a leckék terjedelme arányos, megfelel a feldolgozás és a taníthatóság követelményeinek. A fejezetek elején pontokba szedve tüntettük fel az ismeretanyag érdekességeit és a tanulói képességfejlesztés lehetőségeit. Ezenkívül egy-egy projektfeladatot is találnak itt a diákok. Ezek elkészítése a téma leckéinek feldolgozásával párhuzamosan az önálló kutatás és a közösen végzett munka élményét nyújthatják a számukra.

  A tankönyv elején az év eleji ismétlést lehetővé tevő feladatsor található. A tanulás eredményességét szolgálja ezenkívül a tankönyv végi kislexikon, amelyben minden kerettantervben előírt fogalom és név meghatározása megtalálható. A tankönyvet a legfontosabb egyetemes és magyar történelmi eseményeket bemutató szinkrón időrendi táblázat zárja.

  A tankönyv nyelvezete igényes, ugyanakkor a nyolcadikos korosztály számára is érhető, olvasmányos. A szerzők kerülik a bonyolult mondatszerkezeteket. Szakkifejezéseket, idegen szavakat csak a legszükségesebb esetekben használ a tankönyv, és ezek magyarázatát (idegen szavak esetében a kiejtését is) pontosan és érthetően megadja közvetlenül a szövegek mellett is.

  A tankönyvi leckék szerkezete könnyen áttekinthető: a szöveges és a képi elemek egymást erősítve szolgálják az értő befogadást, ébren tartják az érdeklődést és további ismeretek megszerzésére ösztönöznek. A képek, térképek és a szöveges források értelmezését kérdések, feladatok segítik. Az olvasmányok és a források elemzésével differenciáltan fejleszthető a szövegértés. Sok feladat az olvasott szöveg lényegének kiemelését gyakoroltatja, és ezt a szövegkiemelések is segítik. A tankönyv gondot fordít az iskolán kívüli tanulási források és lehetőségek kihasználására. Ajánlásokkal és feladatokkal ösztönöz a könyvtár és az internet használatára.  A tankönyvhöz tartozó digitális anyagok a Nemzeti Köznevelési portálon (NKP – Okosportál) érhetők el.

  A tankönyv lehetőséget ad az önálló tanulói munkára és a kooperatív tanulásra. A feldolgozás során, a feladatokon keresztül világossá válik a tanuló számára, hogy a különböző típusú források más-más jellegű kérdésekre adnak választ, illetve a különböző típusú történelmi források különböző jellegű elemzést és értékelést igényelnek. A helyes értelmezést szolgáló kulcsfogalmak (pl. változás és folyamatosság; ok és következmény; történelmi forrás; tény és bizonyíték; történelmi nézőpontok) újabb és újabb történelmi kontextusokban történő gyakoroltatása a nyolcadik évfolyamon is folytatódik. Ezekről egy összefoglaló táblázat is megtalálható a tankönyv végén.

  A munkafüzet jellemzői

  A tankönyvi leckékhez illeszkedő munkafüzet lehetőséget biztosít arra, hogy tanulók a tanórán elhangzott ismereteket a munkafüzet segítségével elmélyítsék. A munkafüzet célja, hogy a tanulók képesek legyenek önálló ismeretek megszerzésére, értelmezésére, ezek alapján önálló vélemény kialakítására is. Ezért a feladatok nagy részét érdemes már az új ismeretek megismerésével összekapcsolni, aktív szerepet adva így a diákoknak a tanulás ezen szakaszában is. Természetesen találhatók a munkafüzetekben olyan feladatok is, amelyek a megtanultak gyakorlására és önellenőrzésre is alkalmasak. Az egyes fejezetben tanultak összefoglalásához külön feladatsorok állnak a tanárok rendelkezésére. 

  A munkafüzet nagy hangsúlyt fektet a fogalomhasználatra. Az új fogalmak egy-egy feladatsoron belül több feladatban is előkerülnek (keresztrejtvény, összekötős feladat, igaz–hamis, egyszerű fogalommeghatározás). Az időbeni tájékozódást időszalagos, a térbeni tájékozódást vaktérképes feladatok gyakoroltatják. A feladatok túlnyomó többségét a munkafüzetben kell megoldaniuk a tanulóknak, csak szövegalkotást igénylő feladatok esetében kell a füzetet használniuk.

  Kapcsolódó kiadvány:

  Történelmi atlasz általános iskolásoknak (FI-504010503/2)