TaneszközökTörténelem tankönyv 11.

FI-504011101_1 boritó kép
 • Általános információk
  • Szerző: Borhegyi Péter, Paksa Rudolf, Boronkai Szabolcs
  • Műfaj: tankönyv
  • Iskolatípus: gimnázium, középiskola, szakgimnázium
  • Évfolyam: 11. évfolyam
  • Tantárgy: történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
  • Tankönyvcsalád: -
  • Tankönyvjegyzék: Tankönyvjegyzéken szerepel.
  • Kiadói kód: FI-504011101/1
  • Iskolai ár: 800 Ft.

  • Az Oktatási Hivatal által kiadott tankönyveket a Könyvtárellátónál vásárolhatják meg (www.kello.hu).

 • Letölthető kiegészítők
 • Ismertető a tankönyvről

  A tankönyv általános jellemzői

  A tankönyv a 11. évfolyam történelem tananyagát foglalja magában. Szerkezeti felépítése a Nemzeti Alaptanterv és a kapcsolódó kerettantervek tartalmi előírásait követi. A tankönyv az egyetemes és a magyar történelmet egyaránt az 1848-as forradalmak bukásától a második világháború végéig tárgyalja. Fontosnak tartjuk a kelet-közép-európai régió (Köztes-Európa) és ezen belül kiemelten Magyarország helyzetének, problémáinak bemutatását. A tankönyv végső (Újgenerációs) változatának kifejlesztésében nagy szerepe volt azoknak a pedagógusoknak, akik gimnáziumokban és szakközépiskolákban egy tanév során kipróbálták a kísérleti tankönyvet, s tapasztalatikról részletes munkanaplót vezettek.

  A tankönyvi leckékhez folyamatosan készülnek digitális tananyagok, amelyek a Nemzeti Köznevelési Portálon (NKP – Okosportál) elérhetők.

  A tankönyv módszertani jellemzői

  A tankönyv a kronologikus történelemtanítás alapján nagyobb korszakokra és egységekre bontva mutatja be a tananyagot. A hatályos kerettantervekhez igazodva a történelem átfogó megismertetésére törekszik, s a hagyományos politikatörténet mellett hangsúlyt fektet a történelem egyéb fontos területeire is (életmódtörténet, eszmetörténet, kultúrtörténet stb.). A tananyagfejlesztők törekedtek a történelem sokszínűségének bemutatására és igyekeznek felkelteni a diákok érdeklődését a múlt iránt. A lexikális ismeretek mellett előtérbe kerül a történelmi ismeretszerzésben nélkülözhetetlen kompetenciák fejlesztése, amely jórészt történelmi források (szöveg, ábra, térkép, kép) felhasználásán alapul. Fontos cél, hogy a tanulók képesek legyenek önállóan ismeretek megszerzésére, értelmezésére, ezek alapján önálló vélemény kialakítására, a megfelelő vitakultúra elsajátítására, az új ismeretekből történő következtetések leszűrésére. A tanulás során a lexikális tudás helyett az összefüggések felismerésére és a kooperatív tevékenységformák alkalmazására helyeződik a hangsúly.

  A tankönyv szerkezete, pedagógiai eszközrendszere

  A tankönyv hat témakört és 52 leckét tartalmaz. A témakörök a következők:

  I. A nemzetállamok és a birodalmi politika kora;

  II. A kiegyezéshez vezető út és a dualizmus kora Magyarországon;

  III. Az első világháború és következményei;

  IV. Európa és a világ többi része a két világháború között;

  V. Magyarország a két világháború között;

  VI. A második világháború.

  A témakörök a tárgyalt időszakra jellemző egész oldalas képpel kezdődnek, és összefoglalással végződnek. Az összefoglalásoknál feltüntettük a kerettanterv tankönyvi fejezetre vonatkozó lexikai anyagát (fogalmak, személyek, topográfia, kronológia).

  A leckéken belül a főszöveg a széles hasábban található. A leckéket ismétlő, ráhangoló kérdések, feladatok vezetik be és összegző kérdések, feladatok zárják.

  A leckékben főszöveg mellett megjelenő Rá@dás című részek a tankönyvhöz tartozó digitális tananyagra utalnak. Ebben olyan kiegészítő anyagrészek kaptak helyet, amelyek a könyvbe terjedelmi okokból nem kerülhettek be. Fontosak a leckékben a Történészszemmel című részek. Ezek a lecke anyagával kapcsolatos olyan kérdéseket, jelenségeket, problémákat tárgyalnak, amelyekkel a történészek is foglalkoznak, így nagy szerepük van a történelem árnyalt szemléletének kialakításában. A tankönyv végére szinkrón időtábla került.

  A kötet tipográfiája, a különböző színekkel, színalányomásokkal elkülönített egységek megkönnyítik a tanulók számára az ismeretek befogadását. Ismeretközlés, kooperatív tanulási módszerek, önálló és csoportmunka, gondolkodtató kérdések jellemzik a tankönyvet. A tankönyvi szöveg egyértelmű, világos és lényegre törő. Térképvázlatok, grafikonok, a fejezetek végén összefoglaló, rendszerező kérdések, a tananyagegységek végén összefoglaló vázlatok a tankönyv végén pedig szinkrón kronológiai táblázat segítik a feldolgozást. A képi elemekhez, forrásszemelvényekhez is kapcsolódnak kérdések, feladatok. A színes képek, rajzok, kiegészítő anyagrészek (Rá@dás, Történészszemmel) felkeltik az érdeklődést. Az ismeretelemek egymásra épülnek, az ismeretek elsajátítása érdekében kulcsfontosságú fogalmak és problémák köré szerveződik a tartalom.

  A tankönyvi képek, ábrák, térképek és szöveges források segítik az önálló ismeretszerzést, lehetőséget biztosítanak összehasonlításokra, összefüggések feltárására, következtetések levonására. Az önálló ismeretszerzésre, a tankönyvön kívüli ismeretforrások (pl. egyéb olvasmányok, média, internet) felhasználására kérdések, feladatok ösztönzik a tanulókat. A kérdések, feladatok segíthetik a megszerzett tudás önálló ellenőrzését is.

  A munkafüzet

  A munkafüzet hat fejezetben dolgozza fel a tananyagot. Egy-egy fejezetben 18–22 feladat van, amelyek feldolgozása történhet tanórán, gyakorló- vagy összefoglaló órákon, illetve házi feladatként. Ezt követi az év végi ismétlés (15 feladat), majd 8 esszéfeladat, megoldókulccsal. A munkafüzetet az évfolyamon a kerettantantervben előírt lexikai követelmények (fogalmak, személyek, topográfia, kronológia) fejezetenkénti felsorolása és a tartalomjegyzék zárja..

  A munkafüzet célja a képességfejlesztés: a tanulók legyenek képesek önálló ismeretszerzésre, és ez alapján önálló vélemény megfogalmazására. Tudják értékelni a különböző forrásokat megbízhatóság és felhasználhatóság szempontjából. A feladatok által fejlesztendő legfontosabb kompetenciák: szövegértés, tér- és időbeni tájékozódás, információszerzés különböző típusú forrásokból, az eseményeket alakító tényezők feltárása, kritikai és problémaközpontú gondolkodás. A munkafüzetben főleg a tanórán elsajátítottak átfogó, összegző ismétlését lehetővé tevő feladatok vannak. Fontos szempont volt, hogy kiderüljön, a tanulók mennyire értették meg a tárgyalt időszak fő problémáit. Emiatt a feladatokat nem a tankönyvi leckék, hanem a tankönyvi fejezetek szerint csoportosítottuk. A feladatok eltérő nehézségűek, ami lehetővé teszi a differenciálást.

  Kapcsolódó kiadvány

  Történelmi atlasz középiskolásoknak (FI-504010903/2)

 • Műszaki adatok
  • Formátum: A4
  • Terjedelem: 256
  • Szín: 4 szín