TaneszközökKonfetti. Német nyelvkönyv kisgyermekeknek

NT-56481 boritó kép
 • Általános információk
  • Szerző: Kotzné Havas Erika, Szendy Judit
  • Műfaj: tankönyv
  • Iskolatípus: alsó tagozat, általános iskola
  • Évfolyam: 2. évfolyam, 3. évfolyam
  • Tantárgy: német nyelv
  • Tankönyvcsalád: -
  • Tankönyvjegyzék: Tankönyvjegyzéken szerepel.
  • Kiadói kód: NT-56481
  • Iskolai ár: 1300 Ft.
  • Kiegészítő anyagok

  • Az EKE OFI által kiadott tankönyveket a Könyvtárellátónál vásárolhatják meg ( www.kello.hu).

 • Letölthető kiegészítők
 • Ismertető a tankönyvről

  Kiknek javasoljuk a tankönyvet?

  A tankönyv alapvető célja az német ill. idegen nyelvtanulás iránt kedv felkeltése, a némettel mint idegen nyelvvel való játékos foglalkozás az általános iskola 2-3. évfolyamán. A tankönyvet munkafüzet, hanganyag, részletes tanári kézikönyv egészíti ki.

  A szerzők messzemenően figyelembe vették a gyerekek életkori sajátosságait. A Konfetti aktív, kreatív módon, az érzékelést stimuláló feladatokkal, készségfejlesztéssel, játékokkal, dalokkal, mondókákkal tanítja a célnyelvet.

  A tankönyv maradéktalanul megfelel a Világ-nyelv program Alap-osan alprogramban megfogalmazott ajánlásoknak is, és megfelel a programnak.

   A témák a kezdőknek írt nyelvkönyvekben a szokásosak: ismerkedés, család, iskola, életkor, étkezés, és – alsósakról lévén szó – állatok. Mindez közel áll a gyerekek érzelem- és gondolatvilágához.

  A tankönyv által közvetített szókincs elsajátításával a tanulók reagálni tudnak a hétköznapi élet egyszerű kommunikatív szituációiban (köszönés, bemutatkozás, szándék kifejezése, tárgyak, helyzetek leírása, érdeklődés, kívánság kifejezése, kínálás, elfogadás.

  A tankönyv szerkezete világos. Az egyes leckék nem hosszúak, a 15 (új) + 3 (ismétlés) egység elvégzése kb 50 tanóra alatt lehetséges.
  Nagyon hasznos tanulási eszköz az ismétlő olvasmány minden 5. lecke után. Ez lazítja az anyagot, kicsit más fényben láttatja az addig tanultakat.

  A tankönyv leckéinek tartalma és feladatai a kommunikatív nyelvi kompetencia fejlesztését segítik elő: a feladatok tevékenységalapúak (pl. kiszámoló, fogócska ., kitalálósdi, párbeszédelemek beragasztása párbeszédbuborékokba) .  A tankönyv által közvetített nyelvi anyag a mai német köznyelvi nyelvhasználat normáinak felel meg, a köznyelvi kifejezési formákat a szerzők a nyelvtanulók korát figyelembe véve, autentikus szavakkal, szófordulatokkal is kiegészítették (pl. Prima! Super! Cool!).

  A készségek közül elsősorban a beszédre koncentrálnak, ez az adott célcsoport idegen nyelvi fejlesztése szempontjából indokolt. Ebben a korban nagyon fontos a nyelvi sztereotípiák kialakítása, ez a beszédre épített, valósághű szituációkat imitáló feladatok segítségével valósul meg. A nyelvi szerkezetek tanítása mondatpanelek segítségével történik.

  A beszéd, a kiejtés, az intonáció fejlesztésére szolgálnak a dalok, a mondókák, a kiszámolók sokasága. Ezek a szövegek többnyire tematikusan kapcsolódnak a leckékhez. Értésüket képek segítik.
  A beszédkészséget gyakoroltató feladatok a kooperatív tanulási kompetenciát fejlesztik.
  A játékok, az autentikus szövegek hozzájárulnak ahhoz, hogy a nyelvtanulókban kialakuljon és növekedjen a nyelvtanuláshoz való pozitív beállítódás, az adott idegen nyelv iránti motiváció és érdeklődés.

  A hallás utáni értés fontos része a tananyagnak, az ezzel kapcsolatos feladatok valamilyen formában minden leckében megjelennek. A hallás utáni értésre szánt szövegek tulajdonképpen a tankönyvi dialógusok „meghangosításai”, ami a párbeszédek reprodukálásában nagy segítség tanárnak, diáknak egyaránt. A hallás utáni szövegértésekhez kapcsolódó feladatok elősegítik a tanuló kreativitásának növekedését, pl. a hallottak lerajzolása, kiszínezése és eljátszása által. A rajzolós, színezős, összekötős, kiegészítős feladatok túlnyomó többsége a tankönyvhöz kapcsolódó munkafüzetben találhatók.

  Az írott szöveg értése - a korosztályi követelményeknek megfelelően -  látensen a mondókák, kiszámolók olvasásánál van jelen, amit a hallott szöveg, az utánmondás, a képek erősítenek meg.

  Az íráskészség fejlesztésére a munkafüzetben vannak bőségesen feladatok. Mind a tankönyvi, mind a munkafüzeti feladatok lehetőséget kínálnak a kompetenciafejlesztő oktatási programban is rögzített differenciálásra, mert a feladatok között különböző nehézségi fokú és/vagy különböző tevékenységformát igénylő feladatok is vannak, amelyeket a tanulók a kiválasztott feladatot jellegének megfelelő munkaformában (egyedül, párban vagy csoportban) illetve a számukra megfelelő munkatempóban végezhetik el.

  A grammatikai jelenségek apró dialógusokra, mondatpanelekre fűződnek föl, apró lépésekben történik a haladás, és állandó  az ismétlés, ezért a tanulók könnyen megtanulhatják őket.

  A grammatika szemléltetésénél a szerzők kiválóan élnek a színek adta lehetőségekkel (ld. a nemek színekkel való megkülönböztetése).  A figyelemkeltést, a mondatpanelekben már megtanult nyelvtani jelenségek összegzését nyomdatechnikai elemek és táblázat helyett motiválóbb grafikai megoldások (egy-egy paradigmát kiteregetett ruhákon jelenítenek meg) szolgálják.

  A Konfetti elvégzése után a Pass auf! Neu 1-4 sorozatot javasoljuk.

   

  Milyen kiegészítők tartoznak a tankönyvhöz?

  munkafüzet, hanganyag, tanári kézikönyv

 • Műszaki adatok
  • Formátum: A4 (202x285)
  • Terjedelem: 80 oldal
  • Szín: 4 szín