TaneszközökKON-TAKT 4 Lehrbuch

NT-56544 boritó kép
 • Általános információk
  • Szerző: Maros Judit
  • Műfaj: tankönyv
  • Iskolatípus: gimnázium, középiskola, szakgimnázium
  • Évfolyam: 11. évfolyam, 12. évfolyam
  • Tantárgy: német nyelv
  • Tankönyvcsalád: KON-TAKT
  • Tankönyvjegyzék: Tankönyvjegyzéken szerepel.
  • Kiadói kód: NT-56544
  • Iskolai ár: 1460 Ft.

  • Az Oktatási Hivatal által kiadott tankönyveket a Könyvtárellátónál vásárolhatják meg (www.kello.hu).

 • Letölthető kiegészítők
 • Ismertető a tankönyvről

  A tankönyvcsalád egy a modern nyelvtanítási módszereken alapuló, tanulóközpontú, cselekvésorientált négy kötetből álló sorozat, kezdő szintről haladó szintig fejleszti a nyelvtudást. (A1-B2). Következetesen megvalósítja a négy alapkészség (beszédértés, beszéd, olvasás és írás) egymásra épülő fejlesztését, a kerettantervnek megfelelő progressziót mutat.

  A sorozat felépítése világos és logikus, a leckék következetesen visszatérő részekből (Takt) állnak. Egy tankönyv összesen nyolc leckét, ezen belül négy részt és két ismétlő leckét tartalmaz.  Az új ismeretek tanításában a ciklikus elvet követi. A feladatokban érzékelhető a feladatok komplexitásának növekedése, a nyelvtani tartalmakat fokozatosan bővíti, ugyanakkor rendszeresen visszatér a már elsajátított anyaghoz (Rück-Takt). Átgondolt tagoltságának köszönhetően a diák számára is érzékletesen követhető nyelvi fejlődése, illetve a tanár számára jól körülhatárolható egységekre bontja a tudás közvetítését és számonkérését.

  A tananyag felhasználóbarát, illeszkedik a célcsoport életkori sajátosságaihoz és igényeihez.  A kommunikációs szándékok a célcsoport számára relevánsak. A kötet az ismeretek tanulásánál figyelembe veszi, hogy ebben az életkorban a diákokat segíti a szabályszerűségek önálló felismerése és azok alkalmazása. Épít a célcsoport feltételezhető, nyelvórán kívül szerzett ismereteire. Témaköreiben, szituációiban, rendkívül humoros illusztrációival módot ad az azonosulásra, illetve arra is, hogy a tanulók saját magukról beszélhessenek, és megtanuljanak beszélni. A humor mint a motiváció egyik legfontosabb eszköze jól tettenérhető a sorozatban.

  A tanulandó nyelvtani anyag az egyes leckékben alkalmazkodik a témához és a kommunikációs szándékhoz. A modern nyelvtanítási elmélet egyik fontos alapelvének megfelelően - learning by doing -  a nyelvtani elemek fokozatos és önálló feldolgozása „felfedező” (induktív) módon történik.  A tananyag kiválasztás alapelve az aktív, feladatközpontú tanulás / tanítás. Abból indul ki, hogy valós élethelyzetekben milyen nyelvi eszközökre van szüksége a tanulóknak ahhoz, hogy a kommunikációs céljukat elérjék. A nyelvet eszközként és nem célként kezeli.

  Az arányosan kijelölt részcélok elérésével felkészíti a tanulót arra, hogy az érettségin szereplő, mind a négy alapkészséget mérő feladatokat - a nyelvórákon elsajátított stratégiák tudatosan alkalmazásával - eredményesen oldja meg, majd e stratégiákra támaszkodva később nyelvtudását önállóan szinten tartsa, illetve továbbfejlessze.

  A sorozat bőséges lehetőséget ad a tanulónak Magyarország kultúrájának bemutatására német nyelven. Kiemelten fontos területként kezeli az országismeretet, hiszen a nyelvtanulónak a valóságos idegennyelv-használati szituációban is éppen sajátmagáról / a saját hazájáról kell megnyilvánulni. A német nyelvű területek országismereti tudnivalói is kellő mennyiségben szerepelnek, mindenkor figyelembe veszik a célcsoport érdeklődését. A magyar nyelvtanulók igényeihez alkalmazkodva – a pluricenrikus elvet is követve – több osztrák példa is szerepel. Megjelennek explicit és implicit információk is. Az országismereti tartalmak nyitottak vagy „nyithatók” – lehet beszélni róluk, értelmezni őket, esetleg vitatkozni róluk. A leckék mindegyike az interkulturális kompetencia fejlesztését tartja szem előtt, azáltal, hogy a könyv használóját saját és más idegen kultúrák összehasonlítására készteti. A korosztálynak megfelelően fejleszti a német nyelvhez és azon kommunikációs partnerekhez való pozitív érzelmi beállítódást.

  A tankönyvhöz tartozó munkafüzet gazdag gyakorló anyagot tartalmaz, amely a csoporton belüli differenciálást ie biztosítja a tanár számára. Minden tankönyvi leckéhez tartozik egy azonos terjedelmű munkafüzeti gyakorló egység, valamint nyelvtani összefoglalás és szólista. A harmadik kötettől a munkafüzeti leckék kiegészülnek egy kétoldalas érettségin előforduló feladatokat tartalmazó résszel (Abi-Takt). A sorozat egészére jellemző a tudatos felkészítés a középszintű illetve emelt szintű érettségire. Minden kötethez tartozik hanganyag. A tanárok munkáját kézikönyv, a kiadó honlapjáról letölthető elektronikus kiegészítő anyagok, ingyenesen letölthető tanmenet segítik.

  A Kon-Takt tankönyvcsalád első három kötetével a középszintű (B1), a negyedik kötetével az emelt szintű (B2) érettségi vizsga követelményei sikeresen teljesíthetők.

 • Műszaki adatok
  • Formátum: A4 (202x285)
  • Terjedelem: 124
  • Szín: 4 szín